top of page

Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michala Fridmanová IČO 17205816 se sídlem Libická 2404/10 Praha 3, Vinohrady, 13000 dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou: V mezihoří 8, 180 00 Praha 8, email: misa@projektaci.cztelefonní číslo: 724 678 947

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vašeho souhlasu nebo registrace.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  1. Přihlašování na naše workshopy.

  2. Výběr účastníků na naše workshopy.

  3. Pořádání a organizace workshopů a jiných akcí.

  4. Zasílání informací o spuštění přihlašování na konkrétní kurz, pokud se přihlásíte k odběru.

  5. Vyhodnocování zpětné vazby z workshopů a jiných akcí a její případné zveřejňování (pouze s vaším souhlasem).

  6. Zabezpečení naší webové stránky.

  7. Provozování naší webové stránky.

  8. Zlepšování našich služeb.

  9. Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby využívány.

  10. Zasílání newsletterů obsahujících nabídky našich kurzů, akcí, článků z blogu, mentoringu a dalších aktivit.

  11. Možnost odhlášení z odběru těchto newsletterů prostřednictvím odkazu v patičce newsletteru nebo e-mailem na adresu misa@projektaci.cz.

  12. Prezentace naší činnosti na našich webových stránkách a sociálních sítích, včetně webových stránek a sociálních sítí našich prověřených partnerů (týká se zveřejňování fotografií).

  13. Zveřejňování zpětné vazby z workshopů spolu s vaším jménem a fotografií (s vaším souhlasem).

  14. Právní základ zpracování osobních údajů

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  2. podílející se na zajištění provozu služeb,

  3. zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

​VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2023.

bottom of page