top of page

Change management vs. Project management

Nedávno jsem na LinkedIn vypsala anketu a zahájila diskuzi ohledně vztahu mezi Change Managementem a Projektovým řízením. Průzkum, kterého se účastnilo téměř 70 respondentů, ukázal zajímavé výsledky.


52 % respondentů vnímá Change Management jako nedílnou součást Projektového řízení, 8 % respondentů považuje Projektové řízení za součást Change Managementu, 36 % respondentů vidí Change Management jako samostatnou disciplínu, která existuje vedle Projektového řízení a 5 % respondentů odpovědělo, že situace je složitější a nelze ji jednoznačně zařadit do těchto kategorií.


A proč je to vlastně důležité?

Projektový management se zabývá realizací úkolů a dosažením cílů projektu v rámci stanoveného času, kvality, rozsahu a nákladů. Na druhé straně, change management zajišťuje hladkou adaptaci a přijetí nových procesů, minimalizuje odpor vůči změnám a posiluje efektivitu. Benefity zavedených změn se často projevují až po ukončení projektu, a proto se úspěch hodnotí i po určité době, například pomocí míry adaptace či míry využití.


Když totiž máte projekt nebo dokonce program, který přináší komplexní změny do organizace nebo má dopad na velký počet lidí uvnitř nebo mimo organizace, je dobré zvážit přítomnost Change managera nebo dedikované osoby, která se řízení změn bude věnovat před projektem, během projektu a taky po ukončení projektu, kdy se benefity projektu mají začít projevovat. Jinak se vám může stát, že to vlastně nebude fungovat (třeba, že zavedený systém nebo proces nebude téměř nikdo používat) anebo že již v průběhu to bude prostě drhnout.

Project management vs. Change management


A jak to tedy mělo být správně?

Z těch LinkedIn anketních výsledků je zřejmé, že vztah mezi Change Managementem a Projektovým řízením není jednoznačný a lze ho zkoumat z různých perspektiv.

A správná odpověď byla, že je to celé jinak.

No jo, byl to ode mě trochu chyták, ale chtěla jsem vidět diskuzi v komentářích. Níže uvidíte několik perspektiv.


Podívejte se jaké jsou možnosti se na to dívat a konkrétní příklady.


1. Change management jako součást Project managementu


Zde je change management vnímán jako klíčový prvek pro dosažení úspěchu projektu. Aktivně se zabývá identifikací a řešením potenciálních překážek, jako je odpor, nedostatek informovanosti nebo problémy organizační kultury, které by mohly ovlivnit výsledek projektu.

V této perspektivě je change management integrován do celého životního cyklu projektu. Zahrnuje slučování cílů projektu s činnostmi change managementu, začleňování plánů change managementu do projektových plánů a zohledňování dopadů změn v každé fázi.Taky je change management vnímán jako strategie snižování rizik, která má minimalizovat negativní dopady změn na cíle projektu.


Například: Zavádění ERP systému ve firmě

Project management je zodpovědný za plánování, organizaci a řízení technických aspektů projektu, jako je vývoj a nasazení systému. Change management se v tomto případě zabývá lidskými aspekty změny, jako je komunikace se zaměstnanci, školení, podpora přijetí nového systému a řešení odporu. Change management hraje klíčovou roli v zajištění, že zaměstnanci jsou informováni, podporováni a ochotni přijmout změnu, což přispívá k úspěšnému dokončení projektu.


2. Project management jako součást Change managementu:


Zde je change management považován za strategickou iniciativu, která se přizpůsobuje dlouhodobým cílům a záměrům organizace. Zahrnuje zavedení praktik change managementu do procesů výběru projektů, jejich prioritizace a rozdělování zdrojů.


V této perspektivě je řízení několika projektů považováno za součást širšího procesu řízení změn, často v rámci programu.

Například: Organizační transformace globální firmy

Když společnost prochází organizační transformací (změna), mohou být projekty použity jako nástroje pro dosažení této změny v rámci programu a nastavené strategie. V tomto případě řízení projektů umožňuje realizaci konkrétních iniciativ nezbytných pro dosažení celkové změny, ale podřizuje se celkové strategii.


3. Change management a řízení Project management jako rovnocenné disciplíny:


V této perspektivě jsou řízení změn a řízení projektů považovány za dvě samostatné, ale rovnocenné disciplíny, které by měly být integrovány pro úspěšné dosažení cílů.

Vypadá to na první pohled stejně jako možnost 1, ale přečtěte si příklad.


Například: Stavební projekt v historické oblasti:

Představte si projekt, který zahrnuje výstavbu nové budovy v historické části Prahy. Tým projektového řízení bude odpovědný za dohled nad výstavbou, správu rozpočtu, koordinaci dodavatelů a zajištění, aby byl projekt dokončen včas. Vedle toho se tým řízení změny zaměří na řízení dopadu projektu na místní komunitu, podniky a ochranu historického dědictví. Budou zapojovat zainteresované strany, komunikovat účel a výhody projektu, řešit obavy a zajistit vhodná opatření na ochranu kulturního dědictví. Zatímco projektové řízení se zaměřuje na technické aspekty výstavby, řízení změny se zaměřuje na sociální a environmentální aspekty projektu.


Na závěř jako zastánce zdravého rozumu, není ani tak důležité, jak to budete mít či nazývat, ale že o tom přemýšlíte nad rámec logiky projektu a zvažujete komplexitu změny, kterou váš projekt přináší.


Zajímá vás to téma, přihlaste se do naší Mastermind Skupiny pro Transformation a Change management, pro projekťáky, kteří řídí projekty s komplexní změnou.

Víc info zde.

MF

120 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page